2020, een belangrijk ijkpunt voor de gemeente Woerden

Arthur Bolderdijk, wethouder Financiën, heeft de begroting 2020-2023 aan de gemeenteraad aangeboden.   Ontwikkelingen in het sociaal domein drukken een stempel op deze begroting. Door enkele bezuinigingen door te voeren en een pas op de plaats te maken op andere terreinen, kunnen de stijgende kosten voor zorg en ondersteuning in 2020 opgevangen worden. Daarnaast wordt -tijdelijk- een beroep gedaan op de algemene reserve. Daarmee is ook de begroting 2020-2023 sluitend en kan het college van B&W ook volgend jaar de ambities van het coalitieakkoord 'Duurzaam en daadkrachtig, midden in de samenleving' verder vormgeven. Voor een gezonde financiering op de langere termijn is echter een brede herbezinning nodig. 2020 wordt daarmee een belangrijk ijkpunt voor de gemeente.   Lastige keuzes De noodzaak om te bezuinigen stelt het college van B&W voor lastige keuzes. In de begroting wordt aangegeven voor welke bezuinigingen wel, en voor welke bezuinigen niet is gekozen. Zo is er niet gekozen voor een extra verhoging van de OZB en is niet getoornd aan het voorzieningenniveau voor inwoners. Er zijn geen bezuinigingen doorgevoerd bij de culturele sector of bij sport. Ook de informatievoorziening aan inwoners blijft overeind. Wel worden andere maatregelen voorgesteld. Waar mogelijk houden we ons aan onze afspraken en ambities, maar dat kan niet overal. Naar onvermijdbare posten is kritisch gekeken of deze niet op een andere manier gedekt kunnen worden. Andere maatregelen zullen niet onopgemerkt blijven. Er zijn ambities die we niet of minder snel zullen realiseren.    Algemene reserve In beperkte mate wordt voorgesteld een bedrag aan de algemene reserve te onttrekken. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat eerder nog tot de reserve van het sociaal domein zelf hoorde. Pas in 2019 is dit aan de algemene reserve toegevoegd. Ook het bedrag dat gereserveerd is voor onvoorziene en nieuwe ontwikkelingen wordt nu ingezet.   Strategische heroriëntatie Een gezonde structurele financiering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein vraagt om een herbezinning, die verder gaat dan het sociaal domein zelf. Welke voorzieningen en welk beleid past bij de stad en de dorpen die wij willen zijn? Deze strategische heroriëntatie door het college van B&W en de gemeenteraad zal hierover duidelijkheid verschaffen. Dit kan leiden tot een verschuiving van de beschikbare budgetten. 2020 wordt daarmee een belangrijk ijkpunt voor onze gemeente.   Vervolg Nu de begroting aan de gemeenteraad is aangeboden, zal zij hierover in de komende weken discussiëren. Pas wanneer de raad in meerderheid met de begroting akkoord is, zullen de maatregelen verder uitgewerkt worden.    Terugkijken aanbieding door wethouder Bolderdijk en de begroting gemeente Woerden2020-2023 

Geplaatst op zaterdag 28 september 2019.